Thực hiện Công văn số 261/PGDĐT-THCS ngày 22/11/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kì 1 bậc THCS, năm học ...